Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Algemeen
Artikel   4 – Inspanning beautysalon
Artikel   5 – Afspraken
Artikel   6 – Betaling
Artikel   7 – Persoonsgegevens & privacy
Artikel   8 – Geheimhouding
Artikel   9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Garantie
Artikel 11 – Klachten
Artikel 12 – Behoorlijk gedrag
Artikel 13 – Recht
Artikel 14 – Algemene voorwaarden webshop Beautysalon La Luna

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht om te herroepen;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: een kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Recht om te herroepen: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Schoonheidsinstituut La Luna

Clara Wichmanntuin 12a
1705 JZ Heerhugowaard
Tel. 072 – 572 87 28
Email: info@beautysalonlaluna.nl
KvK-nummer. 37081703
Btw-nummer. 1234.07.497B01
IBAN bankrekeningnummer: NL22RABO0326921281

De onderneming is aangesloten bij de ANBOS (lidmaatschapsnummer 6186).

Artikel 3. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de beautysalon en een consument waarop de beautysalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 4. Inspanningen beautysalon

La Luna zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 5. Afspraken

De consument moet verhindering en annulering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de beautysalon melden. Indien de consument deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt 50% in rekening in rekening gebracht van de afgesproken behandeling. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Indien de consument later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de beautysalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de gehele behandeling berekenen.

Artikel 6. Betaling

De beautysalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeldt de standaardprijzen van de producten in de salon desgewenst mondeling aan de consument. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De consument dient direct na afloop van de behandeling(en) de betaling van de behandeling(en) en eventuele producten te voldoen.

Artikel 7. Persoonsgegevens & privacy

De consument voorziet de beautysalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De beautysalon neemt de persoonlijke gegevens van de consument op in een geautomatiseerd systeem. De beautysalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de consument volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De beautysalon zal gegevens van de consument niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de consument.

Artikel 8. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De beautysalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De beautysalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de salon.

Artikel 10. Garantie

De beautysalon geeft de consument één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De consument andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
– De consument de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de bijsluiter, niet heeft opgevolgd;
– De consument het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
– De consument de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de consument niet tevreden is over een bij de beautysalon gekocht product, geldt; geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten of diensten van de beautysalon doch binnen 7 dagen.

Artikel 11. Klachten

Indien de consument een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de beautysalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De beautysalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de beautysalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de consument aantoonbaar zinloos is geworden en de consument dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de beautysalon en klager niet in onderling overleg naar tevredenheid de klacht kan oplossen, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de wetgever of geschillencommissie.

Artikel 12. Behoorlijk gedrag

De consument behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de consument na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de beautysalon het recht de consument de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

Artikel 13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de beautysalon en de consument is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Beautysalon La Luna betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Beautysalon La Luna aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Artikel 14. Algemene voorwaarden webshop Beautysalon La Luna

1.    MultiSafepay

Makkelijk en vertrouwd betalen met internetbankieren via een beveiligde beheeromgeving van uw eigen bank.

2.    Bestellen

U klikt op de producten die u wilt bestellen. Deze komen automatisch in uw winkelwagen terecht. Als uw bestelling compleet is klikt u uw winkelwagen aan en u krijgt een aantal betaalopties.

3.    Levertijden

Zodra uw betaling door ons ontvangen is versturen wij de bestelde producten binnen 1 à 5 werkdagen. Het kan voorkomen dat wij een product niet op voorraad hebben, als dit zo is wordt u door ons telefonisch en/of email op de hoogte gebracht. En wordt uw bestelling alsnog zo spoedig mogelijk naar u toe verzonden. De verwachte levertijd is dan 4 tot 10 werkdagen.

4.    Klachten

Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Hierna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd als aanvaard door de koper.

5.    Recht om te herroepen

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht om te herroepen gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Als de consument zich op de overeenkomst wil herroepen, dient:

a. de consument eerst zo spoedig mogelijk na ontvangst van het product contact met ons op te nemen door het contactformulier in te vullen;
b. de consument pas nadat de consument van ons per e-mail een bevestiging heeft ontvangen voor het retourneren van het product kan de consument het product retour sturen;
c. de consument dient het terug te sturen product (inclusief eventuele gratis bijgeleverde producten) uiterlijk op de 14e dag na ontvangst van het product, naar ons te retourneren;
d. de consument het te retourneren product niet te hebben gebruikt;
e. de consument moet de zorg dragen dat het te retourneren product onbeschadigd blijft en door ons ook zo wordt ontvangen;
f. het te retourneren product dient compleet en indien mogelijk in originele verpakking naar ons teruggestuurd te worden;
g. de kosten voor de retourzending komen geheel voor rekening van de consument; hierbij geldt ook, dat de retourzending met zorg is verpakt en voldoende is gefrankeerd;
h. alle risico’s voor de retourzending zijn voor rekening van de consument, wij adviseren de zending te verzekeren en per aangetekende post te versturen;
i. retourzendingen die niet aan de voorwaarden onder de leden g en h voldoen, behouden wij het recht om de aanschafprijs inclusief eventuele verzendkosten aan te passen met het bedrag ter hoogte van maximaal de kosten die wij hebben moeten maken indien de retourzending niet aan de voorwaarden heeft voldaan;
k. als de retourzending aan alle voorwaarden heeft voldaan, krijgt de consument het aankoopbedrag binnen 7 dagen, nadat wij de retourzending in goede orde hebben ontvangen, teruggestort.

6.    Verkeerd product ontvangen – retourprocedure 

Als de consument een ander product ontvangen heeft dan dat hij had besteld, dient de consument met La Luna contact op te nemen en de bepalingen van artikel 14.5.3 in acht te nemen.

7.    Transportschade

Als de consument bij ontvangst van de bestelling constateert, dat er schade aan de verpakking is of dat de verpakking open is, kan de consument de zending om deze reden(en) weigeren. De consument handelt als volgt:

1. Hij weigert de bestelling met als reden transportschade;

2. Hij brengt ons binnen 3 dagen via ons contactformulier van de weigering op de hoogte;

3. De consument heeft een schadeverklaring laten opmaken bij aflevering van de bestelling;

4. Na ontvangst van het contactformulier sturen wij de consument een e-mail ter bevestiging;

5. Nadat wij de door de consument geweigerde bestelling van de transporteur retour hebben ontvangen, sturen wij kosteloos het product opnieuw naar de consument op;

6. Wanneer de consument de bestelling ondanks geconstateerde beschadiging aan de verpakking heeft aanvaard en ook hiervoor bij de transporteur heeft getekend, vervallen alle rechten op dit artike

8.    Verzendwijze

De verzendkosten per bestelling bedragen maximaal € 6,75 (Nederland) of lager indien op de website vermeldt.

9.    Privacy Statement:

Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Beautysalon La Luna vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zijn niet toegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd zonder vooraf toestemming door de consument.

 

Algemene voorwaarden Beautysalon La Luna. april 2015